Humanitní předměty

Český jazyk

Český jazyk a literatura je páteří celého studia. Žáci rozvíjejí své čtenářské a jazykové dovednosti, pracují s texty, uplatňují své tvůrčí dovednosti, učí se přemýšlet o svém jazyce. 

Na ukázku uvádíme několik zajímavých prací našich studentů, které vznikly - a stále porůznu vznikají - v rámci distanční výuky v předmětu český jazyk a literatura (drobné slohové práce, myšlenkové mapy aj.). 

Mnohým ze studentů dává tato forma výuky možnost projevit plně svoji kreativitu a pracovat s různými aplikacemi, které podporují jejich dovednosti a rozvíjejí je (viz následující odkazy).

Vzkazy Oidipovi od kvinty 2020/21

Fiktivní rozhovor mezi mnou a mým počítačem

Dějepis

Lidské dějiny u nás učíme ve dvou cyklech – pro nižší a vyšší gymnázium. Na vyšším stupni pak klademe důraz na moderní dějiny. Studenti si mohou v oktávě zvolit dějepisný seminář zabývající se dějinami dvacátého století a soudobými dějinami.

Naši studenti se také pravidelně účastní olympiád a dějepisných soutěží. V jedné z nich loni úspěšně reprezentovali i v republikovém kole.

Občanská výchova

Finanční a mediální gramotnost považujeme za jednu z klíčových dovedností vzdělaného člověka 21. století, proto se naši studenti již od primy v hodinách občanské výchovy seznamují se základními pojmy mediálního světa, učí se kritickému myšlení, vyhledávání zdrojů a ověřování informací. Věnujeme se také fenoménu sociálních sítí a závislostí.

Výuku se snažíme zpestřit exkurzemi (např. Ústavní soud v Brně, muzeum ve Šlapanicích…), ale také debatami s hosty ve škole (psycholog, novinář…), či výukovými programy (např. „Bacha v síti“ – program oddělení sociální prevence města Šlapanice o kyberbezpečnosti, „Byli to naši sousedé“ organizace Post Bellum, který jsme kvůli pandemii museli odložit …)

Celkově se snažíme, aby studenti již na nižším gymnáziu získali základní „soft skills“ nutné pro 21. století – zejména se naučili pravidla debaty a slušné argumentace, naučili se spolupracovat a vzájemně se podporovat, řešit konflikty, hodnotit svou práci a vytvářet zpětnou vazbu…

V kvartě je věnována 1 hodina týdně finanční gramotnosti, ve které si studenti osvojí základy hospodaření s financemi,  sestaví si rodinný i osobní rozpočet  a naučí se, jak se nenachytat do nástrah bankovních i nebankovních společností. Na konci školního roku zvládnou reklamaci zakoupeného zboží, poznají padělané bankovky a dozvědí se, jak odmítnout nežádoucí telemarketing.

A v oktávě si studenti mohou zvolit seminář Finance, Ekonomie nebo Seminář mediální gramotnosti a rozvíjet dále své znalosti v těchto oblastech.

Výtvarná výchova

Vv-DOD21 (1).mp4

Další ukázky prací našich studentů si můžete prohlédnout i na našich webových stránkách.
Třeba v "Příběhu kávy" studentů loňské kvinty nebo sexty.